Eucaryotes Plantes
Algues
Champignons
Protistes Les foraminifères
 
 
Les globochaetes  

Les discoasters

 
Les scolécodontes  

Les conodontes

 
Les chitinozoaires  
Animaux Mollusca
Brachiopoda
Cnidaria Tabulata

Rugosa

Scléractinia
 
Porifera

Desmosponges

Hyalosponges

Calsisponges

Sclérosponges

Artropoda

Trilobitomorpha 

Chelicerata 

Crustacea 

Tracheata

Echinodermata

  
Blastoïdes
Crinoïdes
Ophiuroïdes
Astéroïdes
Echinides

Cordata

Poissons 

Reptiles 

Oiseaux 

Mammifères