Sous-étage Zones Sous-zones Horizons subméditerranéenne
Supérieur Aulacostephanus autissodoriensis Gravesia irius  Aspidoceras catalaunicum Hybonoticeras beckeri
Gravesia irius
Aulacostephanus autissodoriensis Gravesia lafauriana
Aulacostephanus autissodoriensis
Aulacostephanus eudoxus
Aulacostephanus contejeani Aulacostephanus yo
Aulacostephanus contejeani
Aspidoceras caletanum  Aspidoceras quercynum Aulacostephanus eudoxus
Aspidoceras caletanum
Orthaspidoceras orthocera Pararasenia calvescens
Pararasenia hybridus
Orthaspidoceras orthocera Aspidoceras acanthicum
Aulacostephanoides mutabilis  Orthaspidoceras lallierianum Orthaspidoceras schilleri
Orthaspidoceras lallierianum
Aulacostephanoides mutabilis Aulacostephanoides mutabilis
Aulacostephanoides attenuatus
Aulacostephanoides desmonotus
Aulacostephanoides linealis
Inférieur Rasenia cymodoce Rasenioides chatelaillonensis Rasenioides discoidus Crussoliceras divisum
Rasenioides chatelaillonensis
Rasenioides askeptus
Eurasenia manicata Ataxioceras hypselocyclum
Eurasenia aulnisa
Lithacosphinctes achilles Ardescia pseudolictor
Lithacosphinctes achilles
Rasenia cymodoce Rasenia cymodoce
Physodoceras altenense
Physodoceras altenense Sutneria platynota
Ardescia virgatoides
Paraspidoceras rupellense